Regulamin

7

I. Definicje

 

1. Cena – Cena Towaru obejmująca wskazany na Stronie internetowej Sprzedawcy koszt zakupu Towaru, powiększona o kwotą należną Sprzedawcy z tytułu uzgodnionych z Kupującym kosztów dostawy oraz wynagrodzenia za usługę montażu Towaru, która jest podawana w złotych polskich z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług VAT i stanowi cenę brutto.

2. Klient – osoba użytkująca stronę internetową https://geniuskid.eu, w tym korzystająca z informacji zawartej na stronie internetowej w celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zmianami, zwana w Regulaminie również jako „k.c.”).

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów u Sprzedawcy.

6. Regulamin – niniejszy regulamin, zawierający wiążące dla Stron postanowienia, regulujący ich prawa i obowiązki w procesie składania Zamówienia, zawierania Umowy oraz realizacji Zamówienia.

7. Sprzedawca – Sławosz Hodura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRAVITY OFF Sławosz Hodura z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Pomorska 90B, lok. 117, 80 – 333 Gdańsk , NIP: 5842790407, REGON: 385319329.

8. Strona – Sprzedawca lub Kupujący.

9. Strona internetowa Sprzedawcy – strona działająca pod adresem internetowym https://geniuskid.eu, zwana w dalszej części Regulaminu „Stroną internetową”.

10. Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy, tj. Gra Podwórkowa lub Gra Korytarzowa, której sprzedaż jest połączona z odrębnie odpłatnymi usługami dostawy oraz montażu.

11. Treść(i) – w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zmianami) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Kupującego lub Użytkownika.

12. Umowa – umowa, na podstawie której Kupujący nabywa odpłatnie od Sprzedawcy Towar za ustaloną Cenę, zawarta w wyniku złożenia Zamówienia, połączona z odrębnie odpłatnymi usługami dostawy i montażu Towaru.

13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym będącym Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

14. Użytkownik – osobą korzystająca ze strony internetowej https://geniuskid.eu, która nie jest Kupującym.

15. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego Sprzedawcy za pomocą adresu mailowego: slawosz@geniuskid.eu dostępnego na stronie Sprzedawcy, zgodnie procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie, mające na celu zakup Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów, w tym za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę internetową.

2. Przeglądanie asortymentu Strony internetowej, złożenie Zamówienia oraz jego realizacja nie wymagają zakładania konta.

3. Kupujący może składać Zamówienie przez stronę https://geniuskid.eu przy wykorzystaniu Formularza dostępnego na Stronie internetowej. Podanie danych osobowych i adresowych, takich jak: imię i nazwisko, nazwa instytucji lub firmy (w przypadku Kupujących niebędących osobami fizycznymi lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres e-mail lub numer kontaktowy telefonu oraz miejscowość, w której ma zostać zamontowany Towar, jest niezbędne w celu kontaktu z Klientem i realizacji Zamówienia bez zakładania konta na Stronie internetowej.

4. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sprzedawcy, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, w celu umożliwienia realizacji Zamówienia.

5. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej, w tym opis Towaru i jego Cena, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na Stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://geniuskid.eu/regulamin/.

7. Informacja o Cenie podawana na Stronie internetowej ma charakter wiążący dla Stron od momentu zatwierdzenia przez Kupującego oferty Sprzedawcy zgodnie z procedurą opisaną w pkt. III niniejszego Regulaminu.

8. Użytkownicy zobowiązani są do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nie przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, w tym mogącym w jakikolwiek zakłócić działanie Strony internetowej Sprzedawcy.

9. Kupujący jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych, umożliwiających prawidłową realizację Zamówienia przez Sprzedawcę.

10. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem jest określony przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zmianami).

 

III. Zasady składania Zamówienia

 

1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy należy:
a) wybrać Towar (Grę Korytarzową lub Podwórkową) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do zapytania”.
b) wypełnić Formularz poprzez podanie obowiązkowych danych osobowych i adresowych (imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość) oraz danych opcjonalnych, takich jak: nazwa instytucji, firmy (w przypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), numer kontaktowy telefonu. Formularz zgłoszeniowy automatycznie uzupełniony jest o Towary dodane do koszyka.
c) zapoznać się z Regulaminem i dokonać akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie pola „Akceptuję Regulamin”.
d) wysłać Formularz zgłoszeniowy, co jest równoznaczne z zapytaniem o ofertę sprzedaży Towaru połączoną z usługami dostawy i montażu.

2. Po otrzymaniu Formularza Sprzedawca ustala koszt dostawy i montażu Towaru, który jest uzależniony od ilości zamówionych Gier i miejsca, w którym ma nastąpić montaż Towaru. W przypadku braku danych dotyczących nawierzchni w miejscu, w którym ma dojść do montażu Towaru, Sprzedawca skieruje do Klienta prośbę o przesłanie dokładnych zdjęć rodzaju nawierzchni, jeżeli zapytanie wysłane za pomocą Formularza dotyczy Gry Podwórkowej. W sytuacji gdy rodzaj nawierzchni uniemożliwia realizację Zamówienia (gdy nie jest to podłoże asfaltowe, z betonu cementowego lub kostki betonowej bez fazy), Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta.

3. W przypadku akceptacji kosztów dostawy i montażu Towaru, Strony ustalają termin wykonania tych usług, który jest nie dłuższy niż 30 dni od dnia zaakceptowania przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia. Sprzedawca zastrzega jednak, że termin montażu, z uwzględnieniem postanowień pkt IV.6 niniejszego Regulaminu, jest uzależniony od warunków pogodowych i w sytuacji prognozowanych opadów w ustalonym dniu montażu lub spadku temperatury poniżej 8 stopni Celsjusza, może zostać zmieniony przez Sprzedawcę, o czym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego. Ustalenie nowego terminu dostawy i montażu Towaru następuje w uzgodnieniu z Kupującym. Zmiana terminu z powyższych względów nie będzie uważana za zależną od Sprzedawcy i nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Kupującego.

4. Kupujący otrzymuje na wskazany w Formularzu adres elektroniczny wiadomość e-mail, w której Sprzedawca potwierdza ustalenie warunków Zamówienia, w tym Cenę za zamówiony Towar oraz wysokość zaliczki, oraz podaje dane niezbędne do dokonania płatności. Zamówienie uznaje się za prawidłowo złożone, z momentem zatwierdzenia przez Kupującego ustalonych warunków sprzedaży Towaru, jego dostawy i montażu w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy w/w wiadomości e-mail. Zapłata przez Kupującego zaliczki zgodnie z postanowieniami Regulaminu będzie równoznaczna z akceptacją przesłanych przez Sprzedawcę warunków Zamówienia. Terminowa zapłata przez Kupującego zaliczki za zamówiony Towar jest warunkiem niezbędnym do realizacji Umowy. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków pieniężnych tytułem Zaliczki na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.
Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej mogą być składane przez całą dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

5. Ceny podawane na Stronie internetowej są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Sprzedawca za zamówiony Towar wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury.

6. Za pośrednictwem Formularza dostępnego na Stronie internetowej możliwe jest również złożenie Zamówienia na wykonanie Towaru według indywidualnego projektu.

7. W sytuacji gdy Klient posiada gotowy projekt, Sprzedawca, po otrzymaniu informacji za pośrednictwem Formularza i przekazaniu projektu przez Klienta, dokonuje analizy możliwości wykonania Towaru i montażu zgodnie z projektem przedstawionym przez Klienta, a po potwierdzeniu takiej możliwości, wyceny Towaru, uwzględniającej koszty jego dostawy i montażu w miejscu wskazanym przez Klienta. Powyższe informacje Sprzedawca przekaże Klientowi zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.

8. W sytuacji gdy Klient nie posiada gotowego projektu, Sprzedawca, po otrzymaniu informacji za pośrednictwem Formularza, w tym informacji niezbędnych do przygotowania projektu, dokonuje wyceny Towaru, uwzględniającej koszty jego dostawy i montażu w miejscu wskazanym przez Klienta, powiększoną o wynagrodzenie z tytułu wykonania projektu. W ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania projektu Klient jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o wprowadzenie nie więcej niż 3 poprawek. Zgłoszenie poprawki, która skutkuje istotną zmianą projektu, będzie traktowana jako zlecenie przygotowania nowego projektu za odrębnym wynagrodzeniem, o czym Sprzedawca uprzedza Klienta przed przystąpieniem do modyfikacji projektu. Akceptacja przez Klienta zmienionej oferty stanowi warunek niezbędny do przystąpienia Sprzedawcy do wykonania projektu uwzględniającego proponowane zmiany o charakterze istotnym.

9. Do realizacji Zamówień według indywidulanego projektu, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust. 2-5 powyżej. W przypadku zlecenia wykonania projektu Sprzedawcy, terminowa zapłata przez Kupującego zaliczki jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do opracowania projektu i realizacji Umowy.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia według indywidulanego projektu, w szczególności gdy jego wykonanie byłoby znacząco utrudnione ze względów technicznych lub mogłoby naruszać dobra osobiste lub prawnie chronione interesy osób trzecich. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia zawierającego projekt Klienta.

 

IV. Dostawa i montaż Towaru

 

1. Towar oferowany przez Sprzedawcę – Gry Podwórkowe lub Gry Korytarzowe, sprzedawany jest wyłączenie wraz z usługą dostawy i montażu.

2. Kupujący jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy teren, na którym na zostać wykonany montaż Towaru, w stanie umożliwiającym realizację Zamówienia zgodnie z przekazanymi przez Sprzedawcę zaleceniami producenta Towaru.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami związanymi z uporządkowaniem terenu, na którym ma zostać wykonana usługa montażu Towaru, o ile stan nawierzchni uniemożliwia realizację Zamówienia zgodnie z przekazanymi Kupującemu wskazaniami producenta. Koszt uporządkowania terenu wynosi 50 zł/m², a jego zapłata następuje na podstawie odrębnie wystawionego rachunku (faktury). W razie konieczności wykonania prac porządkujących, wydłużenie czasu montażu Towaru i będące jego skutkiem przesunięcie terminu końcowego wykonania tej usługi nie stanowi podstawy roszczeń Kupującego wobec Sprzedawcy.

4. Kupujący składając Zamówienie, jednocześnie oświadcza, iż ma prawo do dysponowania powierzchnią/podłożem, na którym ma być zamontowany Towar (gra). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości montażu zamówionego Towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego w Zamówieniu z przyczyn zależnych od Kupującego, w tym z powodu braku tytułu prawnego Kupującego do terenu. W takiej sytuacji Kupujący ponosi w całości koszty dostawy Towaru oraz kosztu jego montażu, nawet jeżeli z w/w przyczyn do montażu nie dojdzie.

5. Cena Gry Podwórkowej obejmuje dostawę i montaż gry. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia utwardzonego podłoża w miejscu montażu gry (podłoże asfaltowe, z betonu cementowego lub kostki betonowej bez fazy). Termin realizacji Zamówienia Gry Podwórkowej zostanie wskazany w akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. III.4 Regulaminu i co do zasady wynosi do 30 dni, przy czym realizacja Zamówienia jest uzależniona od dostępności Towaru oraz warunków atmosferycznych umożliwiających jego montaż.

6. Zamówienia Gry Podwórkowej będą realizowane w okresie od 01 kwietnia do 31 października. W okresie od 01 listopada do 31 marca możliwe jest składanie Zamówienia na Gry Podwórkowe, jednak dostawa i realizacja Zamówienia będzie odbywać się w miesiącach następnych, w okresie od 01 kwietnia do 31 października danego roku kalendarzowego. Czas montażu Gry Podwórkowej wynosi 1-2 dni.

7. Cena Gry Korytarzowej obejmuje dostawę i montaż Towaru. Termin realizacji Zamówienia Gry Korytarzowej wynosi do 30 dni, przy czym realizacja Zamówienia jest uzależniona od dostępności Towaru. Kupujący Grę Korytarzową zobowiązany jest ustalić ze Sprzedawcą dokładny termin realizacji Zamówienia. Czas montażu Gry Korytarzowej wynosi 1 dzień.

 

V. Płatność

 

Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

1. w odniesieniu do zaliczki – tradycyjny przelew bankowy na numer rachunku bankowego Sprzedawcy nr 51 1140 2004 0000 3902 7965 3205 w Banku MBank

2. w odniesieniu pozostałej kwoty – w dniu realizacji usługi montażu Towaru w formie gotówkowej, przelewu bankowego na wskazany wyżej rachunek lub za pomocą karty płatniczej/kredytowej.

3. Płatności kwot powyżej 15 000 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych) mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 

VI. Odpowiedzialność Sprzedawcy. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi i gwarancji

1. W przypadku wystąpienia wady Towaru zakupionego u Sprzedawcy, Kupujący ma prawo skorzystać z gwarancji producenta lub rękojmi w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

2. Jeżeli Kupującym nie jest Konsument, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru. W takim wypadku Kupujący posiada uprawnienia z gwarancji.

3. Sprzedawca udziela gwarancji na Gry Podwórkowe na okres 2 (dwóch) lat od dnia dokonania montażu, zaś na Gry Korytarzowe na okres 6 (sześciu miesięcy) od dnia dokonania montażu. Zakres gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę obejmuje zgodność Towaru z warunkami zawartej Umowy co do właściwości umożliwiających jego bezpieczne użytkowanie zgodnie z zaleceniami producenta, jak i należyte wykonanie usług dostawy i montażu Towaru w sposób umożliwiający korzystanie z Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Przed zawarciem Umowy Klient ma prawo zapoznać się z kartami technicznymi materiałów termoplastycznych, z których wykonane są Gry Podwórkowe i Gry Korytarzowe, dostępnymi pod adresem https://geniuskid.eu Sprzedawca gwarantuje, że Towary posiadają wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego atesty i certyfikaty, w szczególności w zakresie stopnia antypoślizgowości (współczynnik R10 według normy DIN 51130) oraz wykonania z substancji nietoksycznych, które nie zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

5. W zakresie obowiązków gwarancyjnych Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonej wady bądź dostarczenia Towaru wolnego od wad – w zależności od charakteru stwierdzonej wady, a także ponownego wykonania usługi dostawy i montażu Towaru w zakresie uzależnionym od charakteru stwierdzonej wady.

6. Sprzedawca nie odpowiada za wady Towaru powstałe na skutek nienależytego użytkowania Gry Korytarzowej lub Gry Podwórkowej, w szczególności jej używania niezgodnego z przeznaczeniem, działania osób trzecich, ponadnormatywnych warunków atmosferycznych lub aktów wandalizmu. Sprzedawca przekazuje Kupującemu karty produktów (karty charakterystyki), z których wynika sposób używania Towaru, a które w razie wątpliwości stanowią podstawę oceny prawidłowego użytkowania Towaru.

7. Sprzedawca nie odpowiada na szkody na osobie i mieniu powstałe na skutek użytkowania Gry Korytarzowej lub Gry Podwórkowej niezgodnego z ustalonymi zasadami danej gry.

8. Z uwagi na spełnianie przez Towary norm w zakresie stopnia antypoślizgowości, Sprzedawca nie odpowiada także za szkody na osobie i mieniu powstałe na skutek korzystania z Towarów zgodnego z ich celem i przeznaczeniem

9. W przypadku korzystania z uprawnień z gwarancji lub rękojmi reklamację kierować należy do Sprzedawcy. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej na adres Gdańsk, 80-333, ul. Pomorska 90B, lok. 117 lub za pośrednictwem e-mail na adres biuro@geniuskid.eu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia wykrycia wady, a także określać dane Kupującego, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej wady Towaru. Do reklamacji Kupujący zobowiązany jest załączyć zdjęcia obrazujące charakter stwierdzonej wady.

10. Sprzedawca dokonuje weryfikacji podstaw zgłoszonej reklamacji z tytułu gwarancji w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania i w przypadku stwierdzenia podstaw do dokonania naprawy bądź wymiany Towaru, dokonuje usunięcia stwierdzonej wady bądź dostarczenia Towaru wolnego od wad i jego montażu w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 30 dni od dnia potwierdzenia Klientowi zasadności reklamacji. Do usunięcia wad w ramach gwarancji i rękojmi punkty III.3 i IV.6 Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.

11. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. W przypadku korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, Kupujący powinien złożyć reklamację Sprzedawcy w terminie i na zasadach wynikających z ust. 10 powyżej, przy czym reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową. Do reklamacji Kupujący zobowiązany jest załączyć zdjęcia obrazujące charakter stwierdzonej wady.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do reklamacji zakupionego Towaru z tytułu rękojmi lub gwarancji zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Strony internetowej.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę przez osobę korzystającą ze Strony internetowej danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy;
b) skutki korzystania przez osobę korzystającą ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
c) szybkość transferu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy;
d) treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na Stronie internetowej;
e) niedostępność Strony internetowej spowodowaną wystąpieniem siły wyższej,
f) zachowania osoby korzystającej ze Strony internetowej oraz zachowania osób trzecich.

16. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony internetowej z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

17. Z uwagi na specyfikację Towaru oraz fakt, że przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, a także iż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Kupującemu (w tym również Konsumentowi) nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

18. Kupujący, w tym Konsument, traci prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie dotyczącym usług dostawy i montażu Towaru, w sytuacji gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługi określone w danym Zamówieniu za zgodą Klienta (w tym Konsumenta).

 

VII. Prawa autorskie

 

1. Treści umieszczone na Stronie internetowej stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zmianami). Powyższe dotyczy również wyglądu Strony internetowej jako całości. Autorskie prawa majątkowe do ww. przysługują wyłącznie Sprzedawcy. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Strony internetowej, a także jego wyglądu jako całości, bez pisemnej zgody właściciela, jest zabronione.

2. Zawartość Strony internetowej nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na Stronie internetowej należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek wykorzystywanie ww. treści bez zgody właścicieli, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

 

VIII. Wymagania techniczne

 

1. Do korzystania ze Strony internetowej oraz składania Zamówienia, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Komputer, smartfon, tablet;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) zainstalowany program FlashPlayer.

2. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zmianami).

 

IX Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów, Kupujących i Użytkowników, jest Sprzedawca.

2. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: biuro@geniuskid.eu lub adres pocztowy: Gdańsk 80-333, ul. Pomorska 90B, lok. 117.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, Kupujących i Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży, w tym do:
a) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Strony internetowej, w tym dokonywania transakcji i płatności;
b) zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
c) obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie ona złożona;
d) obsługi zgłoszeń, które są kierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego
e) kontaktowania się z Użytkownikami, Klientami i Kupującymi, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
f) wykonania zawartej z Klientami lub Kupującymi Umowy sprzedaży i montażu Towaru;
g) zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń związanych z wykonaną przez Sprzedawcę Umową dostawy i montażu Towaru.

4. Dodatkowo, Sprzedawca przetwarzana dane osobowe Kupującego dla celów podatkowych i rachunkowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Sprzedawca przetwarza ponadto dane osobowe Klientów, Kupujących oraz Użytkowników w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, którym jest:
a) monitorowanie aktywności Użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością Użytkowników na Stronie internetowej;
b) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkownika – przez wiadomości e-mail oraz telefonicznie;
c) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczone są drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad korzystania ze Strony internetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
d) monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych użytkowników, np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Strony internetowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
e) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
f) prowadzenie analiz statystycznych;
g) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

6. Jeśli Klient, Kupujący lub Użytkownik wyraża na to zgodę, Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych.

7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została wyrażona. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dopóki zgoda nie zostanie wycofana przez osobę uprawnioną w wyżej określonym trybie. W celu definitywnego wycofania zgody na obsługę plików cookies, zalecane jest usunięcie plików tego rodzaju w przeglądarce internetowej Użytkownika, Klienta, Kupującego oraz zablokowanie przyjmowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Sprzedawca wymaga podania przez Kupującego następujących danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz związanych z nią usług dostawy i montażu Towaru:
a) adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL – w przypadku Kupujących będących Konsumentami, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – również NIP;
b) adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy lub instytucji, adres siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Kupującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

9. Niepodanie danych wymienionych w ust. 8 uniemożliwia zawarcie Umowy i realizację Zamówienia.

10. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Sprzedawca może wymagać od Kupującego podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

11. Sprzedawca gwarantuje zachowanie praw Klientów, Kupujących oraz Użytkowników, wynikających z przepisów o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

12. Z uprawnień, o których mowa w ust. 11, osoby uprawnione mogą skorzystać:
a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta; zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – możliwe jest żądanie ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający zweryfikować Sprzedawcy prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient, Kupujący lub Użytkownik nie zażąda ich usunięcia; dane nie będą potrzebne Sprzedawcy, ale mogą być potrzebne osobom uprawnionym do obrony lub dochodzenia roszczeń; zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, Kupującego lub Użytkownika lub zawartej Umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

13. Klient, Kupujący lub Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Klient, Kupujący lub Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się Klient, Kupujący lub Użytkownik;
b) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

15. Dane osobowe pozostają do dyspozycji Sprzedawcy, z którym zawierana jest umowa oraz podmiotom wspierającym Sprzedawcę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Strony internetowej, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Sprzedawca jest uprawniony do przekazania danych osobowych organom publicznym w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

16. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy oraz połączonych z nią usług dostawy i montażu Towaru, a także w okresie późniejszym w celach:
a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy;
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
d) statystycznych i archiwizacyjnych;
e) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania Umowy.

17. Dane osobowe są ponadto przechowywane dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez osobę uprawnioną sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

18. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Sprzedawca może przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

19. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

20. Dane osobowe Klientów, Kupujących lub Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec wymienionych podmiotów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

21. Profilowanie danych osobowych przez Sprzedawcę polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, Kupującym lub Użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań za pomocą takich narzędzi jak Google Analytics, Google Ads i Facebook Piksel.

22. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 13.02.2020 r.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zmianami) , ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zmianami).

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają charakter wiążący dla Użytkowników od dnia opublikowania zmian na Stronie internetowej Sprzedawcy.