STATUT
Fundacji Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja zostaje ustanowiona przez: Jadwigę Hodurę zwanej dalej „Fundatorem”,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Bećka z Kancelarii
Notarialnej w Sopocie w dnia 26 października 2005 roku (26.10.2005r.), reperatorium A NR. 4860/2005.
2. Osoba wymieniona w ust. 1 jest „Fundatorem” założycielem Fundacji Sportu i
Rekreacji Edwarda Hodury.

§ 2.

1. Fundacja nosi nazwę „ Fundacja Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury”
2. Fundacja Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DZ.U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203 z póź. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

1. Fundacji działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Fundacja używa znaku graficznego z napisem w otoku, wskazującym jej pełną nazwę.

§ 6

Właściwym ministrem, ze względu na cele Fundacji, jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 7

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i
fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są działania pożytku publicznego :
1. Inicjowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój sportu i
rekreacji w Polsce.
2. Działalność edukacyjna, wychowawcza, szkoleniowa i doradcza.
3. Wychowanie przez sport, zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwiększenie dostępności i powszechności sportu w społeczeństwie.
4. Wdrażanie dzieci i młodzieży do kultury fizycznej w trakcie ferii i wakacji.
5. Zaangażowanie mediów w propagowanie aktywności ruchowej, przekazywanie wzór, postaw, budowanie więzi społecznej i patriotyzmu.
6. Sprawowanie pieczy finansowej i organizacyjnej nad prawidłowym rozwojem młodych talentów, mających w przyszłości szansę reprezentowania Polski na europejskiej i światowej arenie.
7. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy.
8. Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
9. Kształcenie i doskonalenie zawodowe specjalistów.
10. Opieka medyczna i ochrona zdrowia.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. Organizację turniejów, imprez, zajęć sportowych, koncertów, konferencji, szkoleń, spotkań z młodzieżą i kadrą instruktorską .
2. Sportowy program ferii i wakacji.
3. Działalność edukacyjna, doradcza, i wydawnicza.
4. Pozyskiwanie darowizn, stypendiów, dotacji dofinansowania na rzecz Fundacji.
5. Posiadanie, zarządzanie i udostępnianie wszelkiego majątku ruchomego i nieruchomego, w tym zbiorów sztuki, kultury i nauki, praw autorskich i innych, licencji, dzierżaw, życzeń i depozytów, nieruchomości i udziałów w jednostkach gospodarczych i prawnych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
6. Uczestnictwo w innych jednostkach organizacyjnych w celu wspólnego przedsięwzięcia.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej.
8. Pozyskiwanie przez sponsorów środków finansowych.
9. Wszelkie inne prawnie dostępne środki wspomagające realizację celów statutowych Fundacji.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Dla realizacji celów statutowych Fundacja gromadzi środki finansowe także podczas prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 zł ( dwa tysiące
pięćset złotych) i składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.
2. Z funduszu założycielskiego na cele działalności gospodarczej Fundator przeznacza
kwotę 1000 zł. ( jeden tysiąc złotych ).

§ 13

1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.
2. Dochodami Fundacji są:
– odsetki bankowe od funduszu założycielskiego,
– dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
– dotacje, darowizny, spadki i zapisy, subwencje od osób prawnych,
– dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
– dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundacje.

§ 14

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy wysokość spadku jest mniejsza od długów spadkowych.

§ 16

Osoby fizyczne lub prawne z kraju i zagranicy, które dokonują na rzecz fundacji darowizn lub subwencji, mogą uzyskać za jednomyślną zgodą Zarządu tytuł Sponsora
Fundacji – jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 17

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 18

Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji
– Zarząd Fundacji

§ 19

Radę Fundacji tworzą Sponsorzy lub powołuje Fundator.

§ 20

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych, nadzorczych i stanowiących.

§ 21

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego .

§ 22

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołane są przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
2. Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący.

§23

W posiedzeniu Rady uczestniczy Zarząd Fundacji.

§ 24

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów ogólnej liczby jej członków, w tym zawsze Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§25

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

– określenie długoterminowego kierunku działania jednostki,
– udzielanie wsparcia działaniom Fundacji w kwestiach merytorycznych, naukowych i finansowych,
– żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działania Fundacji
– żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§26

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub stosunkiem pracy z Fundacją.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
-pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
-być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§27

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany przez Fundatora.
2. Fundator może wyznaczać, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną,
która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.

§28

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§29

Zarząd w szczególności:

– reprezentuje fundację na zewnątrz,
– uchwala okresowe i wieloletnie programy działania,
– sprawuje ogólny zarząd nad majątkiem jednostki,
– tworzy i znosi zakłady fundacji oraz inne jednostki organizacyjne,
– podejmuje inicjatywy w przedmiocie zmiany statutu fundacji oraz jej likwidacji,

§30

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności
uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym
prezesa lub wiceprezesa. Prezes Zarządu kieruje pracami biura i jest organem
wykonawczym Fundacji. Do jego obowiązków należy w szczególności:
– bieżące zarządzanie majątkiem fundacji,
– powołanie i odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne
w jednostkach organizacyjnych fundacji,
– ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkość środków
przeznaczonych na wynagrodzenie dla pracowników,
– podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych
organów fundacji.
2. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji aktów
prawnych upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub łącznie dwóch członków zarządu. Możliwe jest również upoważnienie innych osób.

§31

Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

§32

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie i nagrody z tytułu pełnienia swoich funkcji.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§33

Działalność gospodarcza Fundacji:
a. sprzedaż detaliczna pojazdów osobowych (50.10.B PKD),
b. transport lądowy pasażerski pozostały (60.23.Z PKD),
c. sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (52.48.D PKD),
d. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (52.47.B PKD),
e. działalność fizjoterapeutyczna (85.14.A PKD),
f. bary (55.40.Z PKD),
g. restauracje (55.30.A PKD),
h. placówki gastronomiczne pozostałe (55.30.B PKD)
i. przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (55.52.Z PKD),
j. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (51.47.Z PKD)
k. reklama (74.40.Z PKD),
l. działalność stadionów i innych obiektów sportowych (92.61.Z PKD),
ł. pozostała działalność związana ze sportem (92.62.Z PKD),
m. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z PKD),
n. działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.83.Z PKD),
o. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.71.Z PKD),
p. działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z PKD),
q. działalność domów i ośrodków kultury (92.31.F PKD),
r. nauka języków obcych (80.42.A PKD).

§34

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

§35

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą:
1. bezpośrednio zorganizowaną i podległą bezpośrednio Zarządowi Fundacji lub
powołanym przez Zarząd Dyrektorom Fundacji;
2. poprzez wyodrębnione przez Fundację własne jednostki organizacyjne;
3. poprzez udział w innych jednostkach gospodarczych;
4. poprzez spółki, umowy i inne formy współpracy z podmiotami fizycznymi i prawnymi;
5. poprzez formy ustanowione trwale lub dla przedsięwzięć jednostkowych, z ograniczeniami czasowymi, terytorialnymi i innymi lub bez tych ograniczeń.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU

§36

Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów Fundacji

§37

Decyzje w przedmiocie zmiany w statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej
Fundacji lub realizującym jej cele.

§39

Członek Rady lub Zarządu Fundacji może w każdym czasie dobrowolnie zrezygnować z pełnienia swojej funkcji, co jest poparte pisemnym uzasadnieniem.

§40

Przyjęcie nowego członka Zarządu wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.

§41

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§42

Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§43

Decyzja w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§44

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych majątku.

§45

Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§46

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.