Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów, Kupujących i Użytkowników, jest Sprzedawca.

2. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: biuro@geniuskid.eu lub adres pocztowy: Gdańsk 80-333, ul. Pomorska 90B, lok. 117.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, Kupujących i Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży, w tym do:
a) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Strony internetowej, w tym dokonywania transakcji i płatności;
b) zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
c) obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie ona złożona;
d) obsługi zgłoszeń, które są kierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego
e) kontaktowania się z Użytkownikami, Klientami i Kupującymi, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
f) wykonania zawartej z Klientami lub Kupującymi Umowy sprzedaży i montażu Towaru;
g) zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń związanych z wykonaną przez Sprzedawcę Umową dostawy i montażu Towaru.

4. Dodatkowo, Sprzedawca przetwarzana dane osobowe Kupującego dla celów podatkowych i rachunkowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Sprzedawca przetwarza ponadto dane osobowe Klientów, Kupujących oraz Użytkowników w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, którym jest:
a) monitorowanie aktywności Użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością Użytkowników na Stronie internetowej;
b) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkownika – przez wiadomości e-mail oraz telefonicznie;
c) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczone są drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad korzystania ze Strony internetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
d) monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych użytkowników, np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Strony internetowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
e) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
f) prowadzenie analiz statystycznych;
g) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

6. Jeśli Klient, Kupujący lub Użytkownik wyraża na to zgodę, Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych.

7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została wyrażona. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dopóki zgoda nie zostanie wycofana przez osobę uprawnioną w wyżej określonym trybie. W celu definitywnego wycofania zgody na obsługę plików cookies, zalecane jest usunięcie plików tego rodzaju w przeglądarce internetowej Użytkownika, Klienta, Kupującego oraz zablokowanie przyjmowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Sprzedawca wymaga podania przez Kupującego następujących danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz związanych z nią usług dostawy i montażu Towaru:
a) adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL – w przypadku Kupujących będących Konsumentami, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – również NIP;
b) adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy lub instytucji, adres siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Kupującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

9. Niepodanie danych wymienionych w ust. 8 uniemożliwia zawarcie Umowy i realizację Zamówienia.

10. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Sprzedawca może wymagać od Kupującego podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

11. Sprzedawca gwarantuje zachowanie praw Klientów, Kupujących oraz Użytkowników, wynikających z przepisów o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

12. Z uprawnień, o których mowa w ust. 11, osoby uprawnione mogą skorzystać:
a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta; zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – możliwe jest żądanie ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający zweryfikować Sprzedawcy prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient, Kupujący lub Użytkownik nie zażąda ich usunięcia; dane nie będą potrzebne Sprzedawcy, ale mogą być potrzebne osobom uprawnionym do obrony lub dochodzenia roszczeń; zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, Kupującego lub Użytkownika lub zawartej Umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

13. Klient, Kupujący lub Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Klient, Kupujący lub Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się Klient, Kupujący lub Użytkownik;
b) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

15. Dane osobowe pozostają do dyspozycji Sprzedawcy, z którym zawierana jest umowa oraz podmiotom wspierającym Sprzedawcę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Strony internetowej, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Sprzedawca jest uprawniony do przekazania danych osobowych organom publicznym w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

16. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy oraz połączonych z nią usług dostawy i montażu Towaru, a także w okresie późniejszym w celach:
a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy;
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
d) statystycznych i archiwizacyjnych;
e) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania Umowy.

17. Dane osobowe są ponadto przechowywane dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez osobę uprawnioną sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

18. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Sprzedawca może przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

19. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

20. Dane osobowe Klientów, Kupujących lub Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec wymienionych podmiotów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

21. Profilowanie danych osobowych przez Sprzedawcę polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, Kupującym lub Użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań za pomocą takich narzędzi jak Google Analytics, Google Ads i Facebook Piksel.

22. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).